Víkend na fontáne

Ahojte priatelia ,

Dnes veer pokrauje nae kultrne leto v podobe Conrad Show #8 show. V sobotu si mete prs vychutna projekciu filmu Film: Dubek Krtka Jar, Dlh Zima. Poas nedenho veera si mete si mete prs vychutna nau pripraven pripomienkov show venovan slovenskej hudobnej legende Show: Karol Ducho.

Harmonogram celho vkendu:
Conrad Show #8 - Piatok 26.08.2022
o 20.30 zaiatok
o 21.00 projekcia spotov nasledujcich podujat
o 21.10 pokraovanie show

Podujatie pripravil a sponzoroval team Plvajcej fontny a obianske zdruenia FURCA 04022 , Make Koice Digital, a Plvajca Fontna.

Film: Dubek Krtka Jar, Dlh Zima - Sobota 27.08.2022
o 20.30 Conrad Show
o 21.00 Projekcia filmu

Toto podujatie podporilo Mesto Koice.

Show: Karol Ducho - Nedea 28.08.2022
o 20.50 projekcia spotov nasledujcich podujat
o 21.00 Zaiatok show

Toto podujatie je podporen projektom Koice 2.0, ktor je spolufinancovan z Eurpskeho fondu regionlneho rozvoja prostrednctvom iniciatvy Mestsk inovan opatrenia.

V prpade zlch svetelnch podmienok si organiztor vyhradzuje prvo projekciu omeka.
Organiztor si vyhradzuje prvo na zmenu programu.
V prpade zlch poveternostnch podmienok si vyhradzuje organiztor prvo na presunutie podujatia pokia nebolo z podujatia odohranch viac ako 30 mint.