Výmena káblovodov do telesa fontány

alia etapa rekontrukcie Plvajcej fontny je spene ukonen

Po deviatich seznach sluby sa zmodernizovala kabel a chrniky rozvodov kblovho vedenia Plvajcej fontny. Ku rekontrukcii pristpila Sprva mestskej zelene v Koiciach (SMsZ) v spoluprci s obiansky zdruenm Make Koice Digital po dkladnom zmapovan stavu veden. Obnovou preli vetky vedenia, ktor sa staraj o napjanie samotnch erpadiel, svetiel a elektroniky v telese fontny.

enter image description here

Poas tejto komplexnej opravy bolo potrebn obnai pvodn kblov potrubia. Po sprstupnen podzemnch chrniiek a dkladnej obhliadke sme museli kontatova, e sa nich podpsali nron podmienky aj zub asu. Na zklade nevyhovujceho stavu potrubia, musel sprvca vykona aj vmenu spojovacej trasy technologickej achty a telesa fontny. Nov spojenie technologickej achty a telesa fontny pozostva zo pecilnych kblovch kolektorov, ktor umonia prpadn servis kblov. V rmci prc na obnove sa vymenili vetky kblov vedenia do telesa fontny, aby bola zabezpeen dlhodob a bezproblmov prevdzka Plvajcej fontny.

enter image description here

Celkovo sa vymenilo vye 2,5 kilometra rznych kabel napjacch jednotliv erpadl, svietidl, ovldacie prvky a alie komponenty. Po odkryt potrub chrniacich kabele a rozhodnut o ich celkovej obnove sa vyuila aj jedinen prleitos na modernizciu rozvodov a osadenie 1 kilometra novch kblov, ktor bud mc napja nov prvky fontny, ako je scnick osvetlenie, pomocn ovldanie fontny, sieov infratruktru a potalo sa aj s rezervou v prpade porch aj na mont novch prvkov rozirujcich technick monosti Plvajcej fontny.

Nov vedenia s situovan v pvodnej trase kblovch potrub, vaka omu sme opravy realizovali s minimlnymi zsahmi do okolia. Vysoko odborn prce spojen s uloenm novho modernho kblov kolektoru spajceho najvyie tandardy realizovala firma Sitel, s.r.o..

V rmci prc sa osadila aj nov vodotesn ochrana kblovho potrubia zabraujca zatekaniu vody z telesa fontny a kondenztu z chrniov vedenia do priestorov technologickej achty Plvajcej fontny.

Obnovou sme zaistili bezpen a ekonomick prevdzku Plvajcej fontny na minimlne nasledujce desaroie a znane rozrili potencil jej monost, ktor plnujeme vyui na osadenie novch prvkov u v aktulnom roku.

Na realizcii opravy kblovch kolektorov a uloen kblovch zvzkov pracovalo poas 22 dn 25 ud, ktor spolone shrne odpracovali sa pribline 447 hodn.